ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562[อ่าน : 67 ครั้ง]
ประกาศผลสอบคัดเลือก ดู ประกาศผลสอบคัดเลือกทั้งหมด
 • ตำเเหน่ง เเม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 70 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 151 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เเละตำเเหน่ง คนงาน สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 81 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 97 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำหอพักชาย จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 100 ครั้ง]
ข่าวการรับสมัครงาน ดู ข่าวการรับสมัครงานทั้งหมด
 • ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 365 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 72 ครั้ง]
 • ตำแหน่ง คนงาน และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 138 ครั้ง]
สาระน่ารู้ ดู สาระน่ารู้ทั้งหมด
 • ตำเเหน่ง อาจารย์ปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาเเละสาขาการจัดการ( จำนวน 2 อัตรา) สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม[อ่าน : 47 ครั้ง]
 • รายงานประจำปี 2561 (กสจ.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว[อ่าน : 79 ครั้ง]
จรรยาบรรณ ดู จรรยาบรรณทั้งหมด
 • จรรยาบรรณที่บุคลากรควรทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๒[อ่าน : 221 ครั้ง]
คำสั่ง/ประกาศ ดู คำสั่ง/ประกาศทั้งหมด
 • การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์[อ่าน : 192 ครั้ง]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี[อ่าน : 179 ครั้ง]
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ(ฉบับที่๙) พ.ศ.๒๕๖๑[อ่าน : 192 ครั้ง]