ข่าวการรับสมัครงาน ดู ข่าวการรับสมัครงานทั้งหมด
 • ตำเเหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 4 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม[อ่าน : 5 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 29 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ดูเเลภูมิทัศน์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 24 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 22 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดรับสมัคร ตำแหน่งคนงาน 1 อัตรา[อ่าน : 19 ครั้ง]
ประกาศผลสอบคัดเลือก ดู ประกาศผลสอบคัดเลือกทั้งหมด
 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 28 ครั้ง]
 • ตำแหน่ง แม่บ้าน สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 18 ครั้ง]
 • ตำแหน่ง คนงาน สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 23 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา ไม่มีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์[อ่าน : 26 ครั้ง]
 • ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเทคโนโลยีสังคม[อ่าน : 37 ครั้ง]
สาระน่ารู้ ดู สาระน่ารู้ทั้งหมด
 • ง่วง เหนื่อย ไม่มีแรง 7 วิธี เพิ่มพลังกลับมามีแรงภายใน 10 นาที[อ่าน : 91 ครั้ง]
 • วิธีเซ็นสำเนาถูกต้อง ทำตามนี้แล้วเอกสารจะปลอดภัย[อ่าน : 107 ครั้ง]
 • ศิลปะการงีบ นอนกลางวันไม่ได้ขี้เกียจ แต่กำลังชาร์จพลังทำงาน[อ่าน : 94 ครั้ง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ Pensions' Electronic Filing[อ่าน : 82 ครั้ง]
 • มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี พิจารณาเห็นชอบ[อ่าน : 102 ครั้ง]
 • การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง[อ่าน : 135 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและด... ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑[อ่าน : 122 ครั้ง]
 • รับสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ วันที่ 19-30 มีนาคม 2561[อ่าน : 101 ครั้ง]
 • ซักซ้อมแนวปฎิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาหรืออนุญาตการลา(เพิ่มเติม) ถึงหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก[อ่าน : 120 ครั้ง]
 • ผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2560 15 ม.ค.2561[อ่าน : 122 ครั้ง]
จรรยาบรรณ ดู จรรยาบรรณทั้งหมด
 • จรรยาบรรณที่บุคลากรควรทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๒[อ่าน : 134 ครั้ง]
คำสั่ง/ประกาศ ดู คำสั่ง/ประกาศทั้งหมด
 • การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์[อ่าน : 88 ครั้ง]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี[อ่าน : 88 ครั้ง]
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ(ฉบับที่๙) พ.ศ.๒๕๖๑[อ่าน : 106 ครั้ง]