ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันและสถานที่สอบแข่งขันพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่2/2563[อ่าน : 380 ครั้ง]
ประกาศผลสอบคัดเลือก ดู ประกาศผลสอบคัดเลือกทั้งหมด
  • ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 216 ครั้ง]
ข่าวการรับสมัครงาน ดู ข่าวการรับสมัครงานทั้งหมด
  • ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสังคมและสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 176 ครั้ง]
  • ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสังคม[อ่าน : 242 ครั้ง]
จรรยาบรรณ ดู จรรยาบรรณทั้งหมด
  • จรรยาบรรณที่บุคลากรควรทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๒[อ่าน : 534 ครั้ง]
คำสั่ง/ประกาศ ดู คำสั่ง/ประกาศทั้งหมด
  • การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์[อ่าน : 497 ครั้ง]
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี[อ่าน : 453 ครั้ง]
  • ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ(ฉบับที่๙) พ.ศ.๒๕๖๑[อ่าน : 497 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ...

วันที่ 27 พ.ย.2563 [อ่าน : 111 ครั้ง]