ประเภท : หนังสือเวียน
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/256... หนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์[อ่าน : 151 ครั้ง]
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ หนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม[อ่าน : 122 ครั้ง]
  • ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 21/2561 เรื่อง... แต่งตั้งรองอธิการบดี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน โพธิสุวรรณ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561[อ่าน : 164 ครั้ง]
  • แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสหวิทยาการจักรพงษภูวนาถ จำนวน 1 ฉบับ คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 0816 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสหวิทยาการจักรพงษภูวนาถ[อ่าน : 135 ครั้ง]
  • ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คำสั่งที่ 08/2561 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน และ คำสั่งที่ 09/2561 เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์[อ่าน : 192 ครั้ง]
  • แจ้งวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2561 วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 วันพืชมงคล และวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา[อ่าน : 174 ครั้ง]
  • ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน " การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5" หนังสือเวียน[อ่าน : 199 ครั้ง]
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา นำเสนอบทความ และการประกวดนวัตกรรม โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้า... หนังสือเวียน[อ่าน : 163 ครั้ง]
  • ขอส่งสำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสถามหาวิท... หนังสือเวียน[อ่าน : 191 ครั้ง]
  • ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาหรืออนุญาตการลา ( เพิ่มเติม ) หนังสือเวียน[อ่าน : 193 ครั้ง]