คำสั่ง ดู คำสั่งทั้งหมด
 • 001/61 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างสอนรายวิชาการทำคุมความเย็นและปรับอากาศ คำสั่ง เดือนมกราคม ปี 2561[อ่าน : 585 ครั้ง]
 • 002/61 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิ... คำสั่ง เดือนมกราคม ปี 2561[อ่าน : 524 ครั้ง]
 • 092/61 มอบหมายหน้าที่ราชการ คำสั่ง เดือนเมษายน ปี 2561[อ่าน : 501 ครั้ง]
 • 091/61 มอบหมายหน้าที่ราชการ คำสั่ง เดือนเมษายน ปี 2561[อ่าน : 487 ครั้ง]
หนังสือเวียน ดู หนังสือเวียนทั้งหมด
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/256... หนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์[อ่าน : 497 ครั้ง]
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ หนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม[อ่าน : 435 ครั้ง]
 • ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 21/2561 เรื่อง... แต่งตั้งรองอธิการบดี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน โพธิสุวรรณ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561[อ่าน : 459 ครั้ง]
 • แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสหวิทยาการจักรพงษภูวนาถ จำนวน 1 ฉบับ คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 0816 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสหวิทยาการจักรพงษภูวนาถ[อ่าน : 458 ครั้ง]
 • ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คำสั่งที่ 08/2561 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน และ คำสั่งที่ 09/2561 เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์[อ่าน : 512 ครั้ง]
 • แจ้งวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2561 วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 วันพืชมงคล และวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา[อ่าน : 481 ครั้ง]
 • ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน " การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5" หนังสือเวียน[อ่าน : 530 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา นำเสนอบทความ และการประกวดนวัตกรรม โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้า... หนังสือเวียน[อ่าน : 465 ครั้ง]
 • ขอส่งสำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสถามหาวิท... หนังสือเวียน[อ่าน : 487 ครั้ง]
 • ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาหรืออนุญาตการลา ( เพิ่มเติม ) หนังสือเวียน[อ่าน : 507 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ ดู ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด