ประเภท : แนวปฏิบัติที่ดี
KM 2561

วิธีการใช้ google ไดรฟ์ เพื่อการออกแบบระบบการให้บริการ [อ่าน : 70 ครั้ง]

KM 2560

ระบบการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ [Content Management System] [อ่าน : 402 ครั้ง]

KM 2559

ระบบการติดตามเอกสารการขออนุญาตจัดซื้อ – จัดจ้าง ( กรณีตกลงราคา ) [อ่าน : 184 ครั้ง]

KM 2558

เทคนิคการบริหารจัดการด้านเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ของบุคลากรสายสนับสนุน [อ่าน : 185 ครั้ง]

KM 2557

การเขียนผังการปฏิบัติงาน ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) ของบุคล... [อ่าน : 313 ครั้ง]