แนวปฏิบัติที่ดี ดู แนวปฏิบัติที่ดีทั้งหมด
KM 2561

วิธีการใช้ google ไดรฟ์ เพื่อการออกแบบระบบการให้บริการ [อ่าน : 70 ครั้ง]

KM 2560

ระบบการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ [Content Management System] [อ่าน : 402 ครั้ง]

KM 2559

ระบบการติดตามเอกสารการขออนุญาตจัดซื้อ – จัดจ้าง ( กรณีตกลงราคา ) [อ่าน : 184 ครั้ง]

KM 2558

เทคนิคการบริหารจัดการด้านเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ของบุคลากรสายสนับสนุน [อ่าน : 185 ครั้ง]

ภาพกิจกรรม ดู ภาพกิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2561

เรื่อง ระบบการพัฒนาคุณภาพการบริการ [อ่าน : 16 ครั้ง]

กิจกรรมแสวงหาความรู้ 2560

เรื่อง ระบบการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ โดยวิทยากร อาจารย์วุฒิภัทร หนูยอด [อ่าน : 382 ครั้ง]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2559

เรื่อง ระบบการติดตามเอกสารการขออนุญาตจัดซื้อ – จัดจ้าง ( กรณีตกลงราคา ) [อ่าน : 179 ครั้ง]