แนวปฏิบัติที่ดี ดู แนวปฏิบัติที่ดีทั้งหมด
KM 2560

ระบบการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ [Content Management System] [อ่าน : 300 ครั้ง]

KM 2559

ระบบการติดตามเอกสารการขออนุญาตจัดซื้อ – จัดจ้าง ( กรณีตกลงราคา ) [อ่าน : 120 ครั้ง]

KM 2558

เทคนิคการบริหารจัดการด้านเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ของบุคลากรสายสนับสนุน [อ่าน : 115 ครั้ง]

KM 2557

การเขียนผังการปฏิบัติงาน ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) ของบุคล... [อ่าน : 163 ครั้ง]

ภาพกิจกรรม ดู ภาพกิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรมแสวงหาความรู้ 2560

เรื่อง ระบบการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ โดยวิทยากร อาจารย์วุฒิภัทร หนูยอด [อ่าน : 277 ครั้ง]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2559

เรื่อง ระบบการติดตามเอกสารการขออนุญาตจัดซื้อ – จัดจ้าง ( กรณีตกลงราคา ) [อ่าน : 119 ครั้ง]