ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • การเสนอชื่อผู้แทนคณาจารย์ประจำเป็นกรรมการในการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีสังคม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 229 ครั้ง]
 • รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Progam ประจำปีการศึกษา 2562 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ฟุลไบรท์[อ่าน : 212 ครั้ง]
 • การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์[อ่าน : 180 ครั้ง]
 • สำนักงาน ป.ป.ท. ขอเชิญชวนร่วมประกวดแข่งขันแต่งกลอน 8 รณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “ไม่ให้ ไม่รับ ไม่ทนต่อการทุจริต” [อ่าน : 231 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประกาศเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ และผู้ที่สนใจสมัคร[อ่าน : 231 ครั้ง]
 • รายงานงบทดลองประจำเดือน .[อ่าน : 230 ครั้ง]
 • เปิดจองบูธจำหน่ายสินค้างานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ฯ ครั้งที่ 18 สนใจสมัครได้ในวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561[อ่าน : 263 ครั้ง]
 • รางวัลเจ้าหน้าที่หอพักดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 "ไม่ลา ไม่ขาด ไม่สาย"[อ่าน : 250 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อควบคุมการแพร่ระบ...

อาคารสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์... [อ่าน : 34 ครั้ง]

การฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในหอพักนัก...

ป้องกันและเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 [อ่าน : 27 ครั้ง]

สนง.วิทยาเขตจันทบุรี รับมอบผลิ...

จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ผลิตโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ [อ่าน : 34 ครั้ง]

สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี ตรวจก...

ณ อาคารสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี อาคารวิทยบริการ และหอพักนักศึกษา [อ่าน : 37 ครั้ง]

ประชุมบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตจ...

เพื่อชี้แจงการประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2562 และการจัดทำ OKR [อ่าน : 26 ครั้ง]

วันพ่อแห่งชาติ 2562

พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีพระบา... [อ่าน : 139 ครั้ง]

งานสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเ...

ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน จ.จันทบุรี [อ่าน : 96 ครั้ง]

พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังค...

ในพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [อ่าน : 95 ครั้ง]

หนังสือเวียน ดู หนังสือเวียนทั้งหมด
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/256... หนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์[อ่าน : 273 ครั้ง]
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ หนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม[อ่าน : 260 ครั้ง]
 • ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 21/2561 เรื่อง... แต่งตั้งรองอธิการบดี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน โพธิสุวรรณ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561[อ่าน : 306 ครั้ง]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดู คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งหมด
 • 193/61 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 18 (ลงวันที่ 26 กันยายน 2561)[อ่าน : 312 ครั้ง]
 • 001/61 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างสอนรายวิชาการทำคุมความเย็นและปรับอากาศ คำสั่ง เดือนมกราคม ปี 2561[อ่าน : 329 ครั้ง]
 • 002/61 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิ... คำสั่ง เดือนมกราคม ปี 2561[อ่าน : 253 ครั้ง]