ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

131 หมู่ 10 ถนนบำราศนราดูร ตำบลพลวง

อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210

โทรศัพท์ 0-3930-7261-4 ต่อ

     แผนกบัญชี 103

     แผนกงบประมาณ 104

     แผนกการเงินและเบิกจ่าย 105

     แผนกพัสดุ 114

โทรสาร 0-3930-7268