แสดงข้อมูลสำหรับดาวน์โหลดเอกสาร : การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง (KTB Corporate Online)

กค 0420.2/ว117 ขอทราบจำนวนอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ที่หน่วยงานภาครัฐต้องการใช้ กค 0406.3/ว75 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ กค 0402.2/ว103 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) กค 0402.2/ว108 การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online กค 0402.2/ว109 การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online กค 0402.2/ว74 การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กค 0402.2/ว106 ค่าธรรมเนียมการรับชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต-เครดิต) กค 0402.2/ว116 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture EDC) กค 0402.2/ว178 การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม กค 0402.2/ว494 เร่งรัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ กค 0402.2/ว5 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง กค 0402.2/ว129 การเตรียมความพร้อมเพื่อจ่ายเงิน รับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561 กค 0402.2/ว65 ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/ กค 0402.2/ว100 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กค 0414.3/ว456 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online