แสดงข้อมูลสำหรับดาวน์โหลดเอกสาร : ระเบียบกระทรวงการคลัง

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ.2549 การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ.2549 (ปรับปรุง) การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 เงินทดรองราชการ พ.ศ.2547