แสดงข้อมูลสำหรับดาวน์โหลดเอกสาร : พระราชกฤฎีกา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2528 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2529 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2534 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2541 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562