แสดงข้อมูลสำหรับดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2553 การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2553 (เพิ่มเติม) การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ และเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ พ.ศ.2557 กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ พ.ศ.2557 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) หลักเกณฑ์การพิจารณาเบิกจ่ายเงินทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์การพิจารณาเบิกจ่ายเงินทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ.2558 อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2557 อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติม อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 3) แก้ไขเพิ่มเติม อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 4) แก้ไขเพิ่มเติม การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ