ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • รายงานงบทดลองประจำเดือน .[อ่าน : 460 ครั้ง]
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วย กองทุนราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ พ.ศ. ๒๕๕๖ .[อ่าน : 578 ครั้ง]
  • กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม[อ่าน : 491 ครั้ง]
  • กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ...[อ่าน : 588 ครั้ง]
  • หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ เกี่ยวกับบัตรโดยสารเครื่องบินและการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักกรณีติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย[อ่าน : 564 ครั้ง]
  • แจ้งแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองราชการ ขอให้ส่งเอกสารหลักฐานพร้อมสัญญายืมเงินล่วงหน้า 5 วันทำการ(ยกเว้นกรณีเร่งด่วน)[อ่าน : 890 ครั้ง]
  • ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online สำหรับผู้มีสิทธิรับเงิน งปม.แผ่นดิน ที่เป็นบุคลากรของรัฐหรือบุคคลภายนอก [อ่าน : 903 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ดู ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
  • ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย[อ่าน : 298 ครั้ง]
  • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร [อ่าน : 300 ครั้ง]